Ra quyết định là khâu mấu chốt trong cách quản lý điều hành, kỹ năng lãnh đạo được thể hiện rõ ràng nhất chính