Kỹ năng giao tiếp là những kỹ năng chúng ta sử dụng hàng ngày khi chúng ta giao tiếp và tương tác với người